Všeobecné obchodné podmienky – GastroKuchyne.sk

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.gastrokuchyne.sk a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: info@gastrokuchyne.sk, telefónne číslo: +421 54/202 89 50

Adresa pre zasielanie zásielok: 
Gastrokuchyne.sk , Duklianska 16,  085 01 Bardejov, kontakt pre kuriéra: 0940601154

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia “SOI”:
Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru
tel. č. +421 51/772 15 97, fax č. +421 51/772 15 96.
pr@soi.sk

Článok I.

Definície

 1. Predávajúci je obchodná spoločnosť B-commerce, s. r. o. Stöcklova 60/19,  085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 52 424 812, DIČ: 2121038744, IČ DPH: SK2121038744, zapísaná v OR vedenom  Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38488/P. Adresa predávajúceho na vrátenie tovaru alebo uplatnenie reklamácie či sťažnosti je: Expedičný sklad B-commerce, Duklianska 16, 085 01 Bardejov.
 2. Kupujúci je zákazník internetového obchodu www.gastrokuchyne.sk.
 3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 5. Tovar tvoria produkty e-shopu na webovom sídle predávajúceho.
 6. Kúpna zmluva je zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá v momente, keď kupujúci obdrží od predávajúceho  potvrdenie bjednávky.
 7. Kúpna Cena je finančná čiastka za tovar.
 8. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú hradí kupujúci za doručenie tovaru, a to vrátane ceny za zabalenie tovaru.
 9. Celková cena alebo cena je súčet kúpnej ceny a ceny za dopravu.
 10. Dopravca je kuriérska spoločnosť alebo iná prepravná spoločnosť zabezpečujúca dodanie Tovaru kupujúcemu.

Článok II.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 90 dní (tovar vyrábaný na mieru) od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
 4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 5. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.
 6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a doklad o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.
 8. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku s tovarom, ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo tovar nie je kompletný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi/kuriérskej spoločnosti a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.
 9. Pri doručení zásielky dopravcom, v prípade zistenia porušeného, neúplného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame tovar neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom dopravcu na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod.od prevzatia tovaru, zásielky. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený tovar, obal zásielky s tovarom a doklad o prevzatí zásielky (tovaru), nadobúdací doklad – faktúra. O nahlásení a spísaní zápisu o škode je nevyhnutné informovať na e-mail: info@gastrokuchyne.sk.

Záznam o rozsahu a povahe poškodenia alebo nekompletnosti tovaru je povinný pre kupujúceho vyhotoviť pracovník dopravcu, ktorý týmto potvrdí jeho správnosť. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 1. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom  prezretí tovaru a jeho obalu podľa bodu 8. a 9. v časti Dodacie a platobné podmienky. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny aj v prípade nedodania tovaru predávajúcim, a to v lehote do 14 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru podľa bodu 2. tejto časti obchodných podmienok.
 3. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo pribalenú pri výrobku.
 4. Spôsoby platieb:
 • Platobnou kartou cez internet,
 • Platba na dobierku,
 • Platba na účet.
 1. Platba vopred prevodom na účet: Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme pokyny k úhrade platby. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy nasledujúci pracovný deň. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

Článok III.

Kúpna zmluva

 1.  Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu doručenia záväznej akceptácie predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Doručenie objednávky kupujúceho je ihneď predávajúcim potvrdené e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v objednávke, čo však ešte neznamená, že predávajúci objednávku akceptoval a že bola uzatvorené kúpna zmluva.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v týchto prípadoch:
  • Tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky , je objednávka automaticky zrušená.
  • Falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (hlúpe žarty) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.
  • Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 1. V prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy, keď kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu najneskôr do 10 pracovných dní od vyrozumenia o neuzavretí kúpnej zmluvy.
 2. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky dopravcovi alebo tovar upravil na základe žiadosti kupujúceho.
 3. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.
 4. Kúpnu zmluvu je možné meniť len na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto obchodné podmienky. Táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených kúpnych zmlúv, ale len tých kúpnych zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.
 5. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesie predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami. Ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, majú predávajúci a kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.
 6. V prípade, že má vec pri prevzatí kupujúcim vady a ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o neodstrániteľnú vadu brániacu v riadnom užívaní veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu nebrániacu v riadnom užívaní veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri zásielkovom predaji – spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody. Spotrebiteľ zodpovedá za škodu spôsobenú predávajúcemu pri vrátení tovaru podľa všeobecných zásad o zodpovednosti za škodu v zmysle § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu:

Formulár na odstúpenie od zmluvy | GastroKuchyne.sk

 1. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomné odstúpenie na korešpondenčnú adresu predávajúceho alebo elektronicky na mailovú adresu predávajúceho: info@gastrokuchyne.sk.
 2. V odstúpení musia byť uvedené údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je v odkaze bodu 10. tejto časti obchodných podmienok. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od kúpnej zmluvy. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Táto čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle vrátený tovar na adresu sídla predávajúceho: B-commerce, s. r. o. Stöcklova 60/19,  085 01 Bardejov, Slovenská republika, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane kompletného príslušenstva. Kupujúci je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného obalu). Súčasne predávajúci žiada kupujúceho o vrátenie pôvodnej visačky, čiarového kódu a ďalších dokladov vzťahujúcich sa k tovaru (ako napr. záručný list, návody, kópia dokladu o nákupe, apod.), bez ktorých predávajúci nie je schopný tovar identifikovať a predlžuje sa tým doba spracovania   predávajúci nie je schopný dať tovar dať opäť do predaja. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že v lehote pre odstúpenie nie je možné tovar bežným spôsobom používať, ale len ho vyskúšať obdobným spôsobom, ako by mohlo byť vyskúšané v kamennom obchode (napríklad v prípade oblečenia to znamená vyskúšať si, ako tovar kupujúcemu sedí a nie tento  po dobu 14 dní bežne nosiť, prať a pod.). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.
 3. Kupujúci, ktorým je podnikateľ sa môže s predávajúcim dohodnúť na odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je na zhodnotení predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci berie na vedomie spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy podľa čl. 6, ods. 1., písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov predávajúcim sú bližšie uvedené s odkazom v časti „Ochrana osobných údajov a Podmienky spracúvania osobných údajov“ týchto obchodných podmienok.
 4. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade ak objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný bez viny na strane predávajúceho. Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len časť objednávky.
 5. Ak predávajúci nemôže naplniť predmet kúpnej zmluvy, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť celkovú cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.
 6. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím dopravcu alebo bankovým prevodom, kedy celková cena musí byť prevedená na účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, alebo využitím platby platobnou kartou.
 7. V prípade nákupu nad 500 € je potrebné objednávku uhradiť vopred, buď bankovým prevodom alebo okamžitou platbou online.
 8. Odosielanie objednaného tovaru závisí od jeho skladovej dostupnosti. Pri tovare obvykle prebieha odosielanie nasledujúci pracovný deň od uzatvorenia kúpnej zmluvy. K tejto dobe je ešte nutné pripočítať dobu dopravy – podľa zvoleného spôsobu dopravy.
 9. Tovar je zasielaný dopravcom resp. kuriérskymi službami, ktoré zabezpečuje predávajúci.
 10. Pokiaľ prebieha cenová akcia, ktorá umožňuje kupujúcim, prihláseným k ich zákazníckemu účtu, uskutočniť jeden nákup so zľavou, predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť túto zľavu kupujúcemu, pokiaľ existuje podozrenie z vytvárania viacnásobných zákazníckych účtov na rovnakú osobu za účelom neoprávneného získania zľavy.
 11. V prípade zníženia kúpnej ceny v období medzi odoslaním objednávky a prevzatím tovaru predávajúci nebude môcť vrátiť peniaze za tovar.

Článok IV.

Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok sa riadi Občiansky zákonníkom, Obchodným zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách a vzťahuje sa na tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“).
 2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich dielov) spôsobené ich zvyčajným užívaním. Kratšiu životnosť výrobku vzhľadom na uvedené opotrebovanie vecí, spôsobené ich zvyčajným užívaním, nemôžeme považovať za nedostatok, k čomu bude prihliadnuté pri prípadnej reklamácii. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba činí 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.
 3. Montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.
 4. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, je nutné zaslať e-mail na adresu info@gastrokuchyne.sk, kde uvedie hlavne typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis vady. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Do 5 pracovných dní od doručenia reklamovaného tovaru budú kupujúcemu zaslané informácie o ďalšom postupe.
 6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, ak sa preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 7. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar na do expedičného skladu predávajúceho na adresu Duklianska 16,  085 01 Bardejov, Slovenská republika a vyplní formulár s opisom reklamovaného tovaru a doručí ho predávajúcemu s výrobkom alebo zašle prostredníctvom e-mailu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho alebo na vyžiadanie zašle na e-mail Kupujúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačný formulár je možné stiahnuť tu:

Formulár reklamácie  | GastroKuchyne.sk

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na adresu uvedenú v tomto bode č. 7.

Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť zásielku s tovarom, ktorý sa vracia predávajúcemu. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.

 1. Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:
  1. nepredložením nadobúdacieho dokladu, zvyčajne faktúry, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
  2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
  3. uplynutím záručnej doby tovaru,
  4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  8. všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  10. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  12. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 3. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru slúžiacemu na podnikateľské účely, t. j. na IČO kupujúceho (osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a pod.) je maximálna doba 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Viac info: Aká dĺžka záruky platí pre bežných spotrebiteľov a aká pre podnikateľov?
 4. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie v odkaze v bode č. 7 tohto reklamačného poriadku.
 5. Pokiaľ riadne prevzatý tovar odovzdal Kupujúci bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru počas prepravy na sídlo predávajúceho. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale, alebo vo vyhovujúcom prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy krehkého tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označiť zásielku príslušnými symbolmi, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.
 6. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie a nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie formou e-mailu ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli na inej forme komunikácie.
 7. Vybavenie reklamácie, pri objednávke, ktorá sa riadi Občianskym zákonníkom nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Pri reklamácií, ktorá sa riadi Obchodným zákonníkom sa považuje vybavenie reklamácie v primeranej lehote. Primeraná lehota sa určí na základe rozsahu poškodenia tovaru a zvyčajne je to lehota do 45 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru.

Článok V.

Ochrana osobných údajov a podmienky spracúvania osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov je možné stiahnuť tu:

Zásady ochrany osobných údajov | Gastrokuchyne.sk

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@gastrokuchyne.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ – právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov („Subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov („Zákon o ARS“). Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS. Kupujúci – spotrebiteľ – môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 2. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 3. Subjekty ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1


Článok VII.

Podávanie podnetov a sťažností

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa s podnetom na vykonanie kontroly, ak nie je spokojný s vybavením podnetu/sťažnosti u predávajúceho, na orgán dohľadu nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách na:
 • Slovenská obchodná inšpekcia,
 • Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru
  č. 051/772 15 97, fax č. 051/772 15 96, pr@soi.sk.
 1. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovom sídle:  https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

   

Článok VIII.

Bazár

 1. Predávajúci môže ponúkať vo svojom obchode aj uzavretie kúpnej zmluvy na bazárový tovar. Bazárovým tovarom sa rozumie tovar rozbalený, tovar s poškodeným obalom alebo vrátený použitý tovar.
 2. Bazárový tovar nie je možné pri reklamácii vymeniť za nový kus.
 3. Na reklamáciu bazárového tovaru sa primerane vzťahujú ustanovenia reklamačného poriadku, pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak.
 4. Bazárový tovar nie je možné reklamovať pre „vadu“ resp. iný dôvod, pre ktorý bol tento tovar predaný v zníženej kúpnej cene.
 5. Záručná lehota pre bazárový tovar je 1 rok.

Článok IX.

Zmluvná pokuta týkajúca sa kupujúcich podnikateľov

 1. Predávajúci môže udeliť zmluvnú pokutu kupujúcemu – podnikateľovi až do výšky 33% objednávky pokiaľ si tento kupujúci nepreberie svoju zásielku od prepravnej spoločnosti, pri ktorej bola zvolená platba na dobierku.
 2. Predávajúci za porušenie obchodných podmienok vystaví faktúru s 15 dňovou splatnosťou, ktorú odošle doporučene kupujúcemu na jeho uvedenú adresu z objednávky.
 3. V prípade neuhradenia zmluvnej pokuty, kupujúci posunie svoju pohľadávku tretej strane, ktorá túto pohľadávku bude mimosúdnou cestou vymáhať.
 4. Kupujúci zároveň súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov, ako aj výšky pohľadávky voči predávajúcemu na internetovej stránke dlžníkov.
 5. V prípade, že pohľadávka bude uhradená, kupujúci sa zaručí, aby bol záznam o pohľadávke kupujúceho z webovej stránky dlžníkov v čo najkratšom čase odstránený.
 6. Odoslaním objednávky s platbou na dobierku kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou vo výške 33% objednávky v prípade, že si dobierkovú zásielku nepreberie.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú platné a účinné. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým platným/účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok v prípade zmeny akýchkoľvek súvisiacich právnych predpisov či v prípade zmeny súdnej praxe týkajúcej sa zmluvných vzťahov týmito obchodnými podmienkami upravených.
 3. Kupujúci týmto záväzne prehlasuje, že si tieto obchodné podmienky riadne zvážil, ich celý text prečítal a s ich obsahom súhlasí. Predávajúci a kupujúci prehlasujú, že nepoznajú žiadne skutočnosti, ktoré by mohli tieto obchodné podmienky akokoľvek urobiť neplatnými, neúčinnými voči akejkoľvek tretej osobe a prekaziť ich účel tak, ako ho na začiatku týchto obchodných podmienok predávajúci vážne deklaroval.
 4. Súčasťou obsahu obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Na činnosť Predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 12.12.2022

Košík

close